Hupac: ‘Vraag en aanbod op een transparante manier gematcht door UTURN’ (see below for English)

Wil je ook dat je vraag naar transportcapaciteit op een kwalitatieve manier wordt ingevuld en dat je ontzorgd wordt in dit proces? Mark Jansen, Director Operations bij Hupac, vertelt hoe UTURN dit voor hen doet.

Over Mark en Hupac
Als we over Mark praten, hebben we het over iemand die vanuit een breed perspectief naar de markt kan kijken, Zo werkt hij al 15 jaar lang bij Hupac en heeft hij daarvoor bij APL en P&O Container Lines gewerkt. Als grootste railoperator in Europa heeft Hupac als doel om ladingpaketten zo efficiënt en duurzaam mogelijk te transporteren. Dit doen zij voornamelijk via hun eigen trein shuttles, dat zijn er circa 50 tot 55 per week, maar ook maakt Hupac gebruik van andere partners in het totale logistieke netwerk om combinaties van binnenvaart, rail en trucking zo goed mogelijk op elkaar te laten afstemmen. Zij zien dat het voor hun klanten immers noodzaak is om zo vlug en efficiënt mogelijk van Rotterdam naar het grote achterland te kunnen vertrekken.

Uitdagingen
Met Hupac kijken we enerzijds naar de uitdagingen die er zijn op het gebied van rail. Mark verwacht dat de infrastructuur hier de grootste uitdaging zal zijn, waarbij het van belang is om treinen zo efficiënt mogelijk in te leggen. De kosten ontwikkeling aan de infrastructuur kant baar Hupac het meeste zorgen, kosten stijgen terwijl de toegankelijkheid en betrouwbaarheid van de infrastructuur alleen maar afneemt. Anderzijds, wanneer hij deze modaliteit loslaat ziet hij een andere uitdaging: ‘De schaalgrootte van de schepen en de doorlooptijd van de terminals zijn een uitdaging. Iedereen in de sector wordt afgerekend op tijd, maar schepen worden steeds groter, terwijl op de landzijde geen tijdswinst wordt geboekt. Daarom is het goed dat een concept zoals UTURN daarop in probeert te spelen door de sector transparanter en efficiënter te maken’.

Hupac ziet UTURN als toevoeging
Dat zaken doen ook buiten kantooruren doorgaat, daarvan is Hupac een goed voorbeeld. Tijdens een wedstrijd van Feyenoord kwam Mark via de Shipping Club in contact met Wouter Rosdorf, commercieel manager van UTURN. Daar kwamen ze erachter dat UTURN van waarde kon zijn voor Hupac. Mark zegt het volgende over waarom ze toen met UTURN zijn begonnen: ‘Het platform was een nieuw initiatief in de sector en als je het niet probeert, weet je ook niet of het bevalt. Tegelijkertijd waren we naast onze vaste vervoerders wel toe aan extra dienstverlening. Via UTURN hadden we gelijk de optie tot extra transportcapaciteit op een flexibele manier’.

‘Uiteindelijk is UTURN ook een toevoeging gebleken op onze activiteiten’, zo vertelt Mark. Zo legt hij onder andere uit dat het platform zeer overzichtelijk en makkelijk in gebruik is, wat tijd bespaart. Tevens vermeld hij het volgende: ‘Door de vele aangesloten vervoerders op het platform wordt je transportbehoefte vrijwel altijd ingevuld door UTURN, ook de behoeftes die op korte termijn nodig zijn’.

Ontzorgen en zekerheid
‘Je ziet dat UTURN is gebouwd door mensen die ervaring hebben in de logistiek. Het is heel overzichtelijk, van het platform zelf tot aan de verzamelfactuur. Na het matchen van de rit, ontzorgt UTURN je in het proces en weet je zeker dat je rit wordt uitgevoerd’ legt Mark uit. ‘We ondervinden geen hinder met de transporten die via het platform worden uitgevoerd. Mochten we toch ergens hulp bij nodig hebben, zijn ze altijd bereid te helpen en zeer transparant. Op deze manier weet je altijd waar je aan toe bent’.

Hupac raadt UTURN aan
Bij sectorgenoten komt UTURN steeds vaker ter sprake, Mark legt hen hen dan als volgt uit: ‘Het is een eenvoudig en overzichtelijk platform waarbij vraag en aanbod op transparante en dus vertrouwde wijze bij elkaar komen.’

Hij ziet dat er nog veel bedrijven gebaat zouden zijn bij het gebruik van UTURN en Mark zal het platform dan ook zeker aanraden: ‘Ik zou UTURN aanraden, want het is gewoon een goed initiatief. Het is goed om te zien dat er gewoon eindelijk een platform is dat echt werkt. Met het platform kan iedereen zijn efficiëntie verbeteren en daar draait het nu eenmaal om’.


Wil jij ook toegang tot de transportcapaciteit van een groot netwerk aan vervoerders, prijs en kwaliteit vooraf inzichtelijk hebben en je efficiëntie verbeteren? 

Vraag dan nu meer informatie aan door te mailen naar info@uturn-now.com of te bellen naar +31 10 310 6300.Read here for English

Hupac: ‘Supply and demand are matched transparently by UTURN’

Do you also want your demand for transport capacity to be answered in a qualitative manner and to be relieved in this proces? Mark Jansen, Director of Operations at Hupac, explains how UTURN does this for them!

About Mark and Hupac
When we talk about Mark, we are talking about someone who can look at the market from a broad perspective. He has been working at Hupac for 15 years and previously worked at APL and P&O Container Lines. As the largest raul operator in Europe, Hupac aims to transport cargo as efficiently and sustainably as possible. They do this mainly through their own train shuttles, around 50 to 55 per week, but Hupac also uses other partners in the logistics network to ensure that combinations of inland shipping, rail and trucking are coordinated as well as possible. Hupac sees, that for their customers, it is necessary to be able to depart from Rotterdam to the large hinterland as quickly and efficiently as possible.

Challenges
With Hupac we can look at the challenges that exist in the field of rail. Mark expects that the infrastructure will be the biggest challenge here, whereby it is important to insert trains as effciently as possible. The cost development on the infrastructure side is most worrying for Hupac, costs are rising while the accessibility and reliability of the infrastructure is only decreasing. On the other hand, when he releases this modality, he sees another challenge: ‘The scale of the ships and the turnaround time of the terminals are a challenge. Everyone in the sector is focused on time, but shups are getting better, while no tima gain is made on the landside. That is why it is good tha a concept such as UTURN is trying to respond to this by making the sector more transparent and efficient.’

Hupac sees UTURN as added value
Hupac is a good example of doing business outside office hours. During a football match of Feyenoord, Mark came in contact with Wouter Rosdorf, commercial manager of UTURN, via the Shipping Club. They discovered that UTURN could be of value to Hupac. Mark says the following about why they started with UTURN: ‘The platform was a new initiative in the sector and if you do not try, you do not know if you like it either. At the same time, we needed extra services alongside our regular carriers. Through UTURN we immediately had the option of additional transport capacity in a flexible manner.’

‘While using the platform, UTURN also proved to be an addition to our activties’ says Mark. For example, he explains that the platform is very well-arranged and easy to use, which saves time. He also states the following: ‘Because of the many registered carriers on the platform, your transport needs are almost always met with UTURN, including those that are needed in the short term’.

Relieve and security
‘You can see that UTURN was built by people who have experience in logistics. It is very clear, from the platform itself to the collective invoice. After matching the order, UTURN relieves you in the process and you know for sure that your order will be carried out’ Mark explains.’We never have problems with the orders that are carried out via the platform. If we need help with anything, they are always willen to help and very transparent. In this way you always know what to do.

Hupac recomends UTURN
UTURN is being mentioned more and more among industry peers, Mark explains UTURN to them as follows: ‘It is a simple and well-arranged platform where supply and demand come together in a transparent and therefore trustable manner’.

He sees that many companies would benefit from using UTURN and Mark will certainly recommend the platform: ‘I would recommend UTURN, because it is really a good initiative. It is good to see that there is finally a platform that really works. With the platform everyone can improve their efficiency and that is what it is all about’.


Do you also want access to the transport capacity of a large network of carriers, getting price and quality insights in advance and improve your efficiency?

Request more information by sending an e-mail to info@uturn-now.com or calling +31 10 310 6300.

Related Posts