Privacy

Privacybeleid Uturn B.V.
Uturn B.V. (‘Uturn’) brengt vraag en aanbod van vervoerders en verladers samen op het online en mobiele platform Uturn en levert aanvullende diensten met betrekking tot het vervoer en facturering van het vervoer (samen ‘de Dienst’). In het kader van de Dienst verzamelt Uturn (persoons-)gegevens van vervoerders en verladers die zich (als natuurlijke personen of rechtspersonen) inschrijven voor de Dienst en van de personen die namens de vervoerders of verladers de Dienst gebruiken (samen ‘Gebruiker(s)’). In deze verklaring geeft Uturn aan welke persoonsgegevens verzameld worden en voor welke doeleinden. Uturn is verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Door registratie voor de Dienst en door gebruik te maken van de Dienst gaat Gebruiker akkoord met het Privacybeleid. Indien Gebruiker het Privacybeleid accepteert in naam van een onderneming, garandeert Gebruiker daartoe bevoegd te zijn en bevoegd te zijn de hieronder vermelde gegevens aan Uturn te verstrekken.
Gebruiker zorgt ervoor dat de aan Uturn verstrekte informatie van Gebruiker juist en volledig is en dat blijft tijdens de duur van de registratie voor de Dienst en gebruik van de Dienst.
Het Privacybeleid moet samen gelezen worden met de Algemene Voorwaarden van Uturn en de met Uturn gesloten Overeenkomst.

Welke informatie wordt verzameld
Uturn ontvangt of verzamelt informatie bij de exploitatie en verlening van de Dienst, waaronder wanneer Gebruiker zich voor de Dienst registreert, de Dienst installeert, bezoekt of gebruikt.

Informatie die Gebruiker aan Uturn verstrekt:

 • Accountinformatie: Gebruiker verstrekt aan Uturn contactgevens en bedrijfsgegevens, zoals bedrijfsnaam en adresgegevens van het bedrijf, KvK-nummer, naam contactpersoon of contactpersonen, telefoonnummer(s), faxnummer, e-mail adres(sen), bankgegevens.
 • Gegevens van vrachtwagenchauffeurs van vervoerders, zoals namen en telefoonnummers.
 • Klantenondersteuning: Gebruiker kan Uturn informatie verstrekken om klantenondersteuning te verlenen.
 • Berichten die Gebruiker plaatst via de Dienst, bijvoorbeeld in het kader van het feedbacksysteem.

Daarnaast verzamelt Uturn automatisch bepaalde informatie

 • Gebruiksinformatie: Uturn verzamelt aan de Dienst gerelateerde diagnostische en prestatiegegevens, zoals gegevens over hoe de Dienst gebruikt wordt, logbestanden en diagnostische, website- en prestatieregistraties.
 • Transactiegegevens: Uturn verzamelt transactiegegevens met betrekking tot betalingen voor en via de Dienst.
 • Apparaat- en verbindingsgegevens: Uturn verzamelt apparaatspecifieke informatie met betrekking tot de installatie van de Dienst en het gebruik van de Dienst. Dit omvat informatie zoals het hardwaremodel, besturingssysteeminformatie, browsergegevens, het IP-adres, mobiele netwerkinformatie, waaronder het telefoonnummer. Bij het installeren van de app worden apparaatlocatiegegevens verzameld.
 • Cookies. Uturn gebruikt cookies (gegevensbestandjes op de schijf van een computer of smartphone) voor de exploitatie en verlening van de Dienst; om Gebruiker te herkennen bij gebruikmaking van de Dienst, inclusief de door Gebruiker opgegeven instellingen en voorkeuren, om te begrijpen hoe de Dienst wordt gebruikt en kan worden verbeterd. Blokkeert Gebruiker cookies dan werkt de Dienst mogelijk niet volledig of correct.
 • Statusinformatie. Uturn verzamelt informatie over wijzigingen in de status van Gebruiker, bijvoorbeeld wanneer Gebruiker de Dienst heeft gebruikt.

Voor welke doeleinden de persoonsgegevens worden gebruikt
Gebruiker gaat akkoord met het verzamelen en verwerken door Uturn van de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het identificeren van Gebruiker voor registratie en gebruikmaking van de Dienst;
 • Het verlenen van de Dienst en ondersteunen van Gebruiker bij gebruikmaking van de Dienst;
 • Data-analyse en statistieken voor het evalueren en verbeteren van de Dienst;
 • Het voorzien van Gebruiker van diensten op maat, op basis van het gebruik van de Dienst door Gebruiker en de door Gebruiker aan Uturn aangegeven wensen voor het gebruik van de Dienst;
 • Het innen van vergoedingen en het betalen van vergoedingen zoals overeengekomen met Gebruiker;
 • Het aan Gebruiker toezenden van zakelijke berichten (via e-mail, tekstbericht, telefonisch of push notificatie);
 • Het aan Gebruiker toezenden van informatie (bijvoorbeeld met een mailing) over Uturn, de Dienst, aanpassingen van de Dienst, nieuwe diensten, aanbiedingen en soortgelijke informatie;
 • Het verlenen van andere (nieuwe) diensten op verzoek van Gebruiker;
 • Veiligheid en beveiliging: Uturn kan accounts en activiteiten verifiëren, zoals door het onderzoeken van verdachte activiteiten of schendingen van de algemene voorwaarden, om te verzekeren dat de Dienst rechtmatig gebruikt wordt.

Informatie die Uturn deelt met derden
Uturn kan de persoonsgegevens van Gebruikers (a) verzamelen en verstrekken aan dienstverleners en toeleveranciers van Uturn die het Uturn mogelijk maken de Dienst verder te ontwikkelen en te verbeteren; (b) opslaan in clouddiensten die zich buiten Nederland bevinden.
Uturn kan de persoonsgegevens van Gebruiker verzamelen, gebruiken, bewaren en delen als Uturn te goeder trouw van mening zijn dat dit redelijkerwijs noodzakelijk is om: (a) te reageren op grond van toepasselijke wet- en regelgeving op juridische procedures of op overheidsverzoeken; (b) de Algemene Voorwaarden en andere toepasselijke voorwaarden en beleidsregels te handhaven, waaronder voor het onderzoeken van mogelijke schendingen; (c) fraude en andere illegale activiteiten, beveiligings- of technische problemen op te sporen, te onderzoeken, te voorkomen en aan te pakken; en (d) de rechten, eigendommen en veiligheid van andere gebruikers te beschermen.

Bescherming van persoonsgegevens
Uturn beschermt de verstrekte en verzamelde persoonsgegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen (zoals firewalls, toegangscontroles tot data en servers) om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken.

Informatie opslag
De opslagtermijn van relevante informatie is beperkt in de tijd. Deze opslagtermijn wordt gedefinieerd door de gebruiksperiode door de Gebruiker van het Uturn-Platform en haar aanverwante Diensten. Op het moment dat de Gebruiker het gebruik van het Platform en de aanverwante Diensten beëindigt, wordt de mogelijk bijkomende opslagtermijn gedefinieerd door regelgeving en wettelijke verplichtingen die opslag noodzakelijk maken. Gebruiker heeft het recht om zijn opgeslagen informatie op te vragen en de toestemming voor gebruik en opslag van de relevante informatie in te trekken wanneer hij dat nodig acht. Gebruiker kan dit doen door contact op te nemen met Uturn met een dergelijk verzoek.

Overdracht
Alle rechten en verplichtingen van Uturn op grond van het Privacybeleid kunnen door Uturn in verband met een overname, aankoop, herstructurering of de verkoop van activa, of door middel van wettelijke werking of anderszins worden overgedragen aan gelieerde bedrijven of opvolgende rechtspersonen.

Wijzigingen
Uturn kan het Privacybeleid wijzigen. Uturn brengt Gebruiker op de hoogte van wijzigingen in het Privacybeleid via een aankondiging op de Dienst. Blijft Gebruiker de Dienst na een dergelijke melding gebruiken dan vormt dit de bevestiging dat Gebruiker instemt met het gewijzigde Privacybeleid. Als Gebruiker niet instemt met het gewijzigde Privacybeleid, moet Gebruiker het gebruik van de Diensten staken.

Contact
Gebruiker kan met vragen over het Privacybeleid contact opnemen met Uturn: info@uturn-now.com.