Privacyverklaring UTURN B.V.

UTURN B.V. (hierna ‘UTURN’) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens UTURN B.V.

Postadres: Marconistraat 16, 3029 AK Rotterdam
E-mailadres: support@uturn-now.com
Telefoonnummer: +31 10 310 6300
KvK: 66923174
VAT: NL856753713B01

UTURN stelt deze privacyverklaring op om inzicht te geven over het gebruik van persoonsgegevens op het UTURN platform.

UTURN brengt vraag en aanbod van vervoerders en verladers samen op het online en mobiele platform UTURN en levert aanvullende diensten met betrekking tot het vervoer en facturering van het vervoer (samen ‘de Dienst’). In het kader van de Dienst verzamelt UTURN (persoons-)gegevens van vervoerders en verladers die zich (als natuurlijke personen of rechtspersonen) inschrijven voor de Dienst en van de personen die namens de vervoerders of verladers de Dienst gebruiken (samen ‘Gebruiker(s)’).

UTURN verbindt zich ertoe de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffend de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming (AVG)) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming in acht te nemen.

UTURN draagt zorg voor passende maatregelen ter bescherming van de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens.

In geval van vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring, of andere aan privacybescherming gerelateerde vragen, kan contact opgenomen worden via:

E-mail: support@uturn-now.com

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op: 08-08-2023

1. Welke gegevens worden verwerkt

Bij het gebruik van het platform of de diensten van UTURN kunnen de volgende persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt:

 • Voor- en achternamen
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Identiteitsbewijs
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bepaalde locatie gerelateerde gegevens, zelfs als Locatieservices is uitgeschakeld in je apparaat instellingen. Dit omvat het gebruik van IP-adressen om je algemene locatie in te schatten.
 • Gebruiksinformatie: UTURN verzamelt aan de Dienst gerelateerde diagnostische en prestatiegegevens, zoals gegevens over hoe de Dienst gebruikt wordt, logbestanden en diagnostische, website- en prestatieregistraties.
 • Transactiegegevens: UTURN verzamelt transactiegegevens met betrekking tot betalingen voor en via de Dienst.
 • Apparaat- en verbindingsgegevens: UTURN verzamelt apparaat specifieke informatie met betrekking tot de installatie van de Dienst en het gebruik van de Dienst. Dit omvat informatie zoals het hardware model, besturingssysteeminformatie, browsergegevens, het IP-adres, mobiele netwerkinformatie, waaronder het telefoonnummer. Bij het installeren van de app worden apparaatslocatiegegevens verzameld.
 • Statusinformatie: UTURN verzamelt informatie over wijzigingen in de status van Gebruiker, bijvoorbeeld wanneer Gebruiker de Dienst heeft gebruikt.
 • Cookies: UTURN gebruikt cookies (gegevensbestandjes op de schijf van een computer of smartphone) voor de exploitatie en verlening van de Dienst; om Gebruiker te herkennen bij gebruikmaking van de Dienst, inclusief de door Gebruiker opgegeven instellingen en voorkeuren, om te begrijpen hoe de Dienst wordt gebruikt en kan worden verbeterd. Blokkeert Gebruiker cookies dan werkt de Dienst mogelijk niet volledig of correct. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
2. Doel van de verwerking van de gegevens

Met inachtneming van de privacywetgeving, worden de persoonsgegevens van de gebruikers uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het identificeren van Gebruiker voor registratie en gebruikmaking van de Dienst;
 • Het verlenen van de Dienst en ondersteunen van Gebruiker bij gebruikmaking van de Dienst;
 • Data-analyse en statistieken voor het evalueren en verbeteren van de Dienst;
 • Het voorzien van Gebruiker van diensten op maat, op basis van het gebruik van de Dienst door Gebruiker en de door Gebruiker aan UTURN aangegeven wensen voor het gebruik van de Dienst;
 • Het innen van vergoedingen en het betalen van vergoedingen zoals overeengekomen met Gebruiker;
 • Het aan Gebruiker toezenden van zakelijke berichten (via e-mail, tekstbericht, telefonisch of push notificatie);
 • Het aan Gebruiker toezenden van informatie (bijvoorbeeld met een mailing) over UTURN, de Dienst, aanpassingen van de Dienst, nieuwe diensten, aanbiedingen en soortgelijke informatie;
 • Het verlenen van andere (nieuwe) diensten op verzoek van Gebruiker;
 • Veiligheid en beveiliging: UTURN kan accounts en activiteiten verifiëren, zoals door het onderzoeken van verdachte activiteiten of schendingen van de algemene voorwaarden, om te verzekeren dat de Dienst rechtmatig gebruikt wordt.
3. Grondslag voor de verwerking van de gegevens

In navolging van artikel 6 AVG heeft de verwerking van persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden de volgende grondslag:

 • De gebruiker heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens (lid 1 sub a)
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met de gebruiker (lid 1 sub b)
 • De verweking is noodzakelijk vanwege een wettelijke verplichting van de verwerkingsverantwoordelijke (lid 1 sub c)
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde (lid 1 sub f)
4. Ontvangers van de persoonsgegevens

UTURN kan de persoonsgegevens van Gebruikers (a) verzamelen en verstrekken aan dienstverleners en toeleveranciers van UTURN die het UTURN mogelijk maken de Dienst verder te ontwikkelen en te verbeteren; (b) opslaan in clouddiensten die zich buiten Nederland bevinden. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

UTURN kan de persoonsgegevens van Gebruiker verzamelen, gebruiken, bewaren en delen als UTURN te goeder trouw van mening zijn dat dit redelijkerwijs noodzakelijk is om: (a) te reageren op grond van toepasselijke wet- en regelgeving op juridische procedures of op overheidsverzoeken; (b) de Algemene Voorwaarden en andere toepasselijke voorwaarden en beleidsregels te handhaven, waaronder voor het onderzoeken van mogelijke schendingen; (c) fraude en andere illegale activiteiten, beveiligings- of technische problemen op te sporen, te onderzoeken, te voorkomen en aan te pakken; en (d) de rechten, eigendommen en veiligheid van andere gebruikers te beschermen.

5. Bewaartermijn van de gegevens

Kopieën van identiteitsbewijzen worden direct na voltooiing van de registratie verwijderd.
Andere persoonsgegevens worden door UTURN niet langer gebruikt of opgeslagen dan noodzakelijk is voor het bereiken van de doelstellingen waarvoor de gegevens worden verzameld overeenkomstig deze overeenkomst of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen.

6. Rechten van de gebruikers

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar support@uturn-now.com. UTURN zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. UTURN wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

7. Bescherming van persoonsgegevens

UTURN beschermt de verstrekte en verzamelde persoonsgegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen (zoals firewalls, toegangscontroles tot data en servers) om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken.

8. Overdracht

Alle rechten en verplichtingen van UTURN op grond van het Privacybeleid kunnen door UTURN in verband met een overname, aankoop, herstructurering of de verkoop van activa, of door middel van wettelijke werking of anderszins worden overgedragen aan gelieerde bedrijven of opvolgende rechtspersonen.

9. Wijzigingen

UTURN kan het Privacybeleid wijzigen. UTURN brengt Gebruiker op de hoogte van wijzigingen in het Privacybeleid via een aankondiging op de Dienst. Blijft Gebruiker de Dienst na een dergelijke melding gebruiken dan vormt dit de bevestiging dat Gebruiker instemt met het gewijzigde Privacybeleid. Als Gebruiker niet instemt met het gewijzigde Privacybeleid, moet Gebruiker het gebruik van de Diensten staken.

10. Toepasselijk recht

Onze privacyverklaring moet aan verschillende voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden vind je met name terug in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarnaast de algemene regels die volgens de Nederlandse wet gelden van toepassing op onze privacyverklaring.